સાયકોલોજીકલ સ્ટિમ્યુલેશન

નજર લાગી શકે છે

સ્ટોરી ટેલિંગ એક કળા છે અને માધ્યમ છે ફિલ્મ (સાંજ સમાચાર)

નબળાઈઓ હોવા છતાં ફિલ્મ રેવા જોવા જેવી છે

સત્તા, સેક્સ અને ઈડિપસ કોમ્પલેક્સ