સ્વસ્થ ચિત્તથી જુદી રીતે વિચારી શકાય

સ્વીકાર થાય એવી દુનિયાની શોધ

આલ્બર્ટ પિન્ટોકો ગુસ્સા ક્યું આતા હૈ...

રહી ગયું હશે તો...

નાયક નહીં ખલનાયક હું મેં

ચલો કુછ તુફાની કરતે હૈ

મારકણું આકર્ષણ

માય નેમ ઈઝ શીલા...

અડધું રાજપાટ હોય કે છીનવી લેવાનું

ટોળાંની હિંસા માનવતાને હણે છે