વિકાસ ખોવાઈ ગયો છે તેને શોધીએ (pulished in Saanj Samachar)

ટેકનોલોજી પુરુષોના લોહીમાં વણાયેલી છે