પુરુષ અહંમ ... હેન્ડલ વીથ કેર 15-1013

બળ્યું સ્ત્રીનો અવતાર જ નકામો---આજની નારી 15-10-13