લેબલ ઉખાડી ફેંકીએ

તમે બસ થોડા થાવ વરણાગી

અર્થ શબ્દને ગાળ બનાવે છે.