મર્ડર મિસ્ટ્રી એન્ડ મેન 20-1-15

બત્રીસ પુતળીની વાત -2 -------20-1-15

પીર ન જાને કોઇ- બત્રીસ પુતળીની વાર્તા -1

લાલચ બુરી બલા .... સાચું કે ખોટું ?

લોભની આદત 6-1-15

લિકર મેન 30-12-2014