નયે દૌરમેં લિખ્ખેગે મિલકર નઇ કહાની ... 31-12-13

પુરુષ અને સ્ત્રી , ઇટ્સ કોમ્પ્લિકેટેડ...31-12-13

પુરુષ અને ગેઝેટ્સ પર કઈ કલમ લાગુ પડે 24-12-13

કશું પણ બદલી શકાય છે? 24-12-13

50 વરસ પહેલાંની અને આજની માતા 17-12-13

કામના સ્થળે જાતિય ભેદભાવ આજે ય છે 12-11-13

મહત્વકાંક્ષી હોવું જોઇએ કે નહી 22-10-13

પુરુષ આખરે આદમ છે. 26-11-13