અવરોધોની સીમા પાર કરતી દોડ 28-1-16 (mumbai samachar)

આદમ, ઈવ અને સફરજન

દૃષ્ટિકોણ બદલવાથી જગત બદલાય 21-01-16

લેડી સિંઘમ 21-1-16 (article published in mumbai samachar

મોસમ પેચ લડાવવાની 19-1-16

જાતીય સમાનતા શક્ય છે ખરી? 14-1-16

મોસમ બદલે મનની મોસમ

ભારતીય વૈજ્ઞાનિક મહિલાઓની મંગલયાત્રા 7-1-16

આકર્ષક અપ્સરાઓનું કાલ્પનિક સુખ 5-1-16

ગુગલિંગ મેન ૨૦૧૫ 29-12-15