આતંકનો ઓછાયો 23-12-14

બળાત્કારી માનસ 16-12-14

વાઘની મૂંછનો દોરો - કોરિયન કથા (published in navneet samarpan-december 2014

બસ બહુ થયું ...2-12-14

નારી કાલની, આજની કે આવતી કાલની 9-12-14

મેન એન્ડ મિથ 9-12-14