માર દિયા જાય કે છોડ દિયા જાય

બ્લેડ રનર (મુંબઈ સમાચાર)

માનસિક પ્રતારણાને જાતિ નથી હોતી

ભારતનાં પ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ જેમણે ચીલો ચાતર્યો

નિવૃત્તિનું વધાર્યું ‘ગૌરવ’ (mumbai samachar)

જસ્ટિન બીબર, પૉપ કલ્ચર અને એવું બધું

વર્કિંગ મધર તંગ દોર પર નર્તન(mumbai samachar)

રાજાને ગમે તે રાણી