અન્યાયનો વિરોધ શાહબાનુથી શાયરાબાનુ 28-4-16 મુંબઈ સમાચાર

‘મુંબઈ સમાચાર’ વાંચીને ગુજરાતી શીખી નેપાળી કન્યા

લોકપ્રિયતા તારે પણ મારે પણ

કુદરતની કરામત, માણસની મરમ્મત (મુંબઈ સમાચાર)

ચીલો ચાતરવાની હિંમત હતી વિનુ પાલીવાલમાં (published in mumbai samachar)

વાળમાં નહિ, સ્ત્રીનું સૌંદર્ય હિમ્મતમાં

પુરુષ સ્ત્રીસમોવડો થઈ રહ્યો છે!

અમેરિકામાં ગુજરાતી યુવાનની હરણફાળ (mumbai samachar)

મહિલા પહેલ કરે એ પુરુષને ગમે (mumbai samachar- sunday )

નારી આત્મકથાની ગાથા

અપેક્ષાઓથી બાંધેલી દીવાલો જર્જરિત હોય છે(published in mumbai samachar)

બૉસ, તમે સાયકોપેથ છો