ગ્રીન ઓસ્કાર વિજેતા અપરાજિતા દત્તા 28-5-13

માનવ ધર્મ જીવન ગુલાલ 29-5-13

સાચો વિકાસ કોને કહીશું ?15-5-13

આઇસ મેન 8-5-13 jivan gulal

હ્યુમેનિટી હોસ્પિટલ.17-4-13 jivan gulal

શરીર એ જ સ્ત્રીનું ગૌરવ ? 7-5-13

સૂરજ ધીમા તપો કેમ કહું ...