ચીલો ચાતરવાનો ગુનો 18-11-14

દેવદાસની પ્રતીતિ દરેક પુરુષને થતી હોય છે 11-11-14

માતૃત્વને ફ્રીજ કરી શકાય ? 11-11-14

હડકાયો કૂતરો કરડ્યો એટલે હું ફિલ્મ બનાવું છું. - કેતન મહેતા

લખો અને સારું લખો ...વક્તવ્ય....

અર્ધનારીશ્વર 4-11-14