સ્ત્રી પુરુષના વિચાર બદલી શકે ? 28-5-15

સ્ત્રી મજાકનું સાધન છે ? 28-7-15

રોમાંચિત કરતી વર્ચ્યુઅલ રોમાન્સની રમત 21-7-15

પોલીસ કમિશ્નરને ખુલ્લો પત્ર 21-7-14

વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીની રામાયણ 14-7-15

ગ્લાસ લાયન એવોર્ડ ન હોવો જોઈએ 7-7-15

ધનવાન જીગોલોની દુનિયામાં ડોકિયું 7-7-15

વિચારો વાંચવાના એપ્પની સ્વીચ ઓફ્ફ 30-6-15

સંબંધના બંધનોનો કંટાળો 23-6-15