પુરુષમાં ધરબાયેલી સ્ત્રીની વેદનાની વાત

જાત સાથે ડેટિંગનો આનંદ (મુંબઈ સમાચાર)

સેવા કરવા મેવા છોડ્યા (mumbai samachar)

દરેક પિતાએ પુત્રને વંચાવવા જેવો પત્ર

નશો અને નશામુક્તિનું વિષચક્ર (published in mumbai samachar)

કેટલીક ખાલી જગ્યા ભરાતી નથી (mumbai samachar)

પુરુષોને મૂલવવાના કાટલા બદલવાની જરૂર છે (mumbai samachar)

સંભલ તેરા ધ્યાન કિધર હૈ ભાઈ...

સૌભાગ્યની નિશાની પહેરવી જરૂરી...?(published in mumbai samachar)

દિલ હૈ કી માનતા નહીં.....

પાણી માટે ગ્લેશિયર કર્યા સજીવન(published in mumbai samachar)

શોપિંગમેનિયા ઓ ...મેનિયા