બળાત્કારનો પણ બળાત્કાર 25-12-12

લુઝર ડાયરી - 4 12-12-12

હું વ્યક્તિ છું સ્ત્રી જાતિ પછી--- રીટા બેનર્જી

બહાર નહીં અંદર શોધ કરો..5-12-12

લુઝર ડાયરી 3 5-12-12

માનવ થાઉં તો ઘણું..... 27-11-12

લુઝર ડાયરી -2

મારો પ્રથમ હાસ્ય લેખ -પત્નિને પગાર મળશે

ઉદાસીમાં પરોવાયેલી યાદ....26-11-2008

લુઝર ડાયરી - 1

નવી શરુઆત કરીએ....

પ્રેમ પર્યાવરણ માટે....

થઈ શકે એટલું તો કરીએ...31-10-12

ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા. 23-10-12

શાંતિની શોધમાં પદયાત્રા 17-10-12

બીજાને માટે જીવવામાં સાર્થકતા 10-10-12

ઇંગ્લીશ વિંગ્લીશ ફિલ્મ ભારતીય નારીની કથા ...

મારા બાપુજી મહાત્મા ગાંધી – તારાબહેન જસાણી

તમારા વિચારો બદલો શાંતિ પ્રાપ્ત કરો. 26-9-12

વૈભવી જીવનમાંથી જરુરિયાત પુરતી જીવન શૈલી તરફની યાત્રા 19-9-12