નયે દૌરમેં લિખ્ખેગે મિલકર નઇ કહાની ... 31-12-13

પુરુષ અને સ્ત્રી , ઇટ્સ કોમ્પ્લિકેટેડ...31-12-13

પુરુષ અને ગેઝેટ્સ પર કઈ કલમ લાગુ પડે 24-12-13

કશું પણ બદલી શકાય છે? 24-12-13

50 વરસ પહેલાંની અને આજની માતા 17-12-13

કામના સ્થળે જાતિય ભેદભાવ આજે ય છે 12-11-13

મહત્વકાંક્ષી હોવું જોઇએ કે નહી 22-10-13

પુરુષ આખરે આદમ છે. 26-11-13

આનંદ છલકાવો જોઈએ...

પુરુષ અહંમ ... હેન્ડલ વીથ કેર 15-1013

બળ્યું સ્ત્રીનો અવતાર જ નકામો---આજની નારી 15-10-13

ફેસબુક ડાયરી 14-9-13 હેટ્સ ઓફ્ફ અંબરિષ

જીવનની સમતુલા સફળતાનો પાયો બની શકે -નિરુપમા રાવ

વર્જિનીટી 3-9-13

અર્થ ટુ ઓરબીટ