જાતિયવાદથી માનવતા સુધી 28-10-14

નર મેં નારી 28-10-14

પ્રકૃતિ માટે જીવનું જોખમ 15-10-14

જો બકા વાંચીને ખોટું નહી લગાડવાનું 14-10-14

નારીવાદી પુરુષ

શું આપણે આધુનિકા છીએ ? 7-10-14