પારાવાર પીડાનો પ્રદેશ 31-3-15

પુરુષને પ્રેમ કરી શકાય છે ખરો? 31-3-15

સર્પિલો ઠંડો સ્પર્શ ......24-3-15

શું લગ્ન એટલે પ્રેમનો ધી એન્ડ? 24-3-31

હસતાં હસતાં રડી પડે ભૈ માણસ છે. 17-3-15

આકાર- નિરાકારનો પ્રપંચ કે માયા ? 10-3-15

મેચો મેટ્રો મેન: નવી પ્રજાતિ 10-3-15

ઉલમાંથી ચુલમાં તે આનું જ નામ ? 24-2-15 બત્રીસ પુતળીઓની વાર્તા

સ્ત્રી, વ્યક્તિત્વ અને કલા

માનસિકતા બદલે બદલાપુર 3-3-15