ઈમોશનલ અત્યાચાર (mumbai samachar)

મેનોપોઝ મજાક નથી (મુંબઈ સમાચાર )

કામનું વળતર અને ઓળખ ન મળે એવું પણ બને (mumbai samachar)

થોડા સા રુમાની હો જાયે....

રસોડાથી રણસંગ્રામ સુધી વિસ્તરતું સૌંદર્ય

કેમિકલ લોચા અને હિંસાની અંદર બહાર