મુકામ નહીં પ્રવાસ મહત્ત્વનો 27-5-14

ઇતિહાસ અને પુરુષ ....27-5-14

માનવતાની હોસ્પિટલ 22-5-14

દબંગ કોન્ફિડન્સ 20-5-14

ચલો આજ તુફાની કરતે હૈ...20-5-14

દુખને હરાવવાની કળા...14-5-14

ભઈસાબ કંટાળો ન આપો....13-5-14

જીવન આનંદ -4 બોલતાં પહેલાં વિચારીએ.

હું આવી જ છું

આપણે ગુલામ ન બનાવીએ..6-5-14 divya bhaskar

આવાઝ કી દુનિયા કે દોસ્તો...6-5-14

પોતાનાંં નિર્ણયોની જવાબદારી લઇએ

સાદું જીવન સંતોષ આપી શકે