મર્દ કો ભી દર્દ હોતા હૈ... 29-4-14

લાગણી વ્યક્ત કરવી એ પુરુષત્વને શોભતું નથી એવી માનસિકતા પુરુષને માફી માગતાં રોકે છે 22-4-14

ધર્મના વાડામાં બંધાયા વગર જીવતો માનવ પ્રેમ

બદલાવની હવા 8-4-14

કશું જ ન કરવાની પ્રેરણા...2-1-14

ઓળખની શોધ 1-4-14