હિંસક માહોલ વચ્ચે ખીલે પ્રેમના પુષ્પો 29-1-14

લવ,સેક્સ એન્ડ ધોકા 28-1-14

સ્ત્રી લેખિકા જેવું કંઈ હોય ? 28-1-14

વિશ્વની ખરી સમસ્યા શું છે ? 22-1-14

આજનો પુરુષ 22-10-13 published in mumbai samachar

પુરુષને મેનોપોઝ આવે ? mumbai samachar 21-1-14

કપડાંની ગુંજ 15-1-14 mumbai samachar

પતંગ અને પુરુષ 14-1-14

ગુનાહિત લાગણીઓ ખંખેરો. 14-1-14

સેક્સી દેખાવાનો ક્રેઝ 7-1-14

પરદેશમાં સ્વજનોની હુંફ 8-1-14