જિંદગીમાં પરાજ્યને પણ પચાવવો જરૂરી છે 29-7-14

ખરું સોનું પારખીએ 22-7-14

પુરુષાતનના પ્રશ્નો 15-7-14

ન કહેવાયેલી વાત..15-7-14

યે કહાં આ ગયે હમ.....8-7-14

હું પ્રેરણાત્મક નથી 25-6-14