પ્રિય તને .... 26-2-14

બાલ બાલ નહીં બચે ...25-2-14

સ્ત્રીહિંસા અટકાવવા બજેટની નહીં, માનસિકતાની જરૂર છે.

વિચારોથી શાંતિ મેળવી શકાય છે. 19-2-14

ત્રણસો બાળકોની માતા થિકમ્મા

પર્સનાલિટીના પ્રશ્ર્નો 4-2-14