પાવરવોક 22-11-15

તરતાં નહોતું આવડતું, પણ હજારને બચાવ્યા (mumbai samachar)

બંધિયારપણાની દીવાલોને તોડવાની પહેલ 17-12-15

નાયક કે ખલનાયક 15-12-15

પક્ષીપ્રેમી: કચ્છના અતુલ દવેએ સુરખાબ બાદ હવે ઘોરડ જેવા દુર્લભ પંખીઓને બચાવવાનો યજ્ઞ આદર્યો છે

બોલે એનાં બોર વેચાય?

દ્રોણ ૨૦૧૫