કહું છું સાંભળો છો...? 30-9-14

ટેકનોલોજી દ્વારા જીવનનો ઉઘાડ 24-9-14

ઘરેલું હિંસાનો શિકાર પુરુષ પણ બની શકે

જીવનની તકલીફોને આવકારો 17-9-14

શું હિંસા પુરુષના જનીનમાં વણાયેલી છે? 16-9-14

ગાયવાડી – ઘચ્ચકરન, ગોળો અને પાલખી ભાગ -3

દુનિયાનો અંત આ નથી. 9-9-14

અંદર કી બાત હૈ 10-9-14

ગાયવાડી અને ગણપતિ .....ફેસબુક ડાયરી 9-9-14

ફેસબુક ડાયરી આયનામાં જોતો પ્રૌઢ 4-9-14

મુન્નાભાઈ રિક્ષાવાળા 3-9-14

એકલતા, હતાશા અને આત્મહત્યા 2-9-14