કામ કરનારને કોઇ રોકી શકે નહી. મિત્તલ પટેલ

જીવનની તકલીફોને આવકારો 27-2-13